Folket i landet.

Människorna i Burma / Myanmar.

Burma är ett land med etnisk mångfald och där nästan en tredjedel av befolkningen utgörs av en mängd olika minoriteter. På grund av seklers avskärmning från omvärlden har de olika folkens kulturer kunnat bevaras i stort sett intakt.

Burmas totala folkmängd idag kan bara spekuleras i; ingen folkräkning värd namnet har gjorts sedan japanska ockupationen under Andra världskriget. Amerikanska CIAs landsfakta anger folkmängden till 47 273 958 (?) baserat på beräkningar för år 2007. FN beräknade folkmängden till 50,1 miljoner 2004. CIA säger sig i sina beräkningar ta hänsyn till effekterna av ”ökad dödlighet på grund av aids vilket kan resultera i lägre väntad livslängd, högre spädbarnsdödlighet, lägre befolkningstillväxt (beräknad till 0,82 procent 2007, upp från 0,47 procent 2004) samt förändringar i befolkningsfördelningen vad gäller ålder och kön än vad som annars kunde ha förväntats”.

OBS

Med burmeser menas de människor som bor inom inom landets gränser medan burmaner är de som tillhör majoritetsfolket.

Padaung Kvinna
Padaung Kvinna

Språk i Burma.

Gemensamma språket är burmanska (som nationalspråk går under benämningen burmesiska). Dessutom förekommer mer än hundra olika etniska språk förutom ett antal dialekter inom respektive språk.

Många av de etniska minoriteterna hade inte sitt eget skrivspråk innan missionärerna anlände för mindre än hundra år sedan.

För att vara ett fattigt och avskilt land är läs- och skrivkunnigheten förvånansvärt hög i Burma. Enligt beräkningar gjorda 2002 kunde 85,3 procent av befolkningen över 15 år läsa och skriva. Av det totala var 89,2 procent män och 81,4 kvinnor.

Etnisk fördelning

Burmanerna, etniskt besläktade med tibetaner och kineser, utgör ungefär 70 procent av totala befolkningen. Karener, shan, mon, kachin, chin och arakaneser är de största etniska minoriteterna och dessa är sedan i sin tur uppdelade i undergrupper. Således räknas padaung tillsammans med karenni som i sin tur liksom pa-o tillhör karenfolket. Arakaneserna delas upp i rakhine som är buddister och besläktade med burmanerna samt rohingya som är muslimer och etniskt besläktade med folken i Bangladesh.

Språk i Myanmar Burma
Språk i Myanmar Burma
Etniska grupper myanmar
Etniska grupper

Diverse befolkningsstatistik

2007 beräknades 68,6 procent av befolkningen vara i åldrarna 15-64 år, varav något över hälften kvinnor. 26,1 procent var barn under 14 år och 5,3 procent var personer över 65 år. Medelåldern utslagen på hela befolkningen var enligt beräkningar år 2007 27,4 år; 26,8 år för män och 28 år för kvinnor.

FN uppskattade 2004 medellivslängden i Burma till 54 år för män och 60 år för kvinnor. Senare beräkningar år 2007 visar på totala medellivslängden 62,5 år; 60 år för män och något över 65 för kvinnor.

Antalet födslar beräknades år 2007 till 17,5 per tusen invånare, något lägre än tre år tidigare. Antalet avlidna var år 2007 drygt 9 per tusen invånare, ned från drygt 12 tre år tidigare. Bland spädbarn avled år 2007 50,7 av tusen som levde vid födseln; 57,3 för pojkar, 42,6 för flickor. Positivt är att spädbarnsdöden minskat med 18 per tusen sedan beräkningar 2004. I genomsnitt födde varje kvinna i landet nära två barn 2007 jämfört med något över två barn år 2004.

Aids/hiv i Burma Nyanmar

2003 beräknades 330000 burmeser leva med hiv/aids och 20000 avled det året på grund av sjukdomen. Spridningen av hiv/aids befaras ha ökat sedan dess, speciellt i landets ytterområden, men ingen bekräftad statistik är tillgänglig.

In/utvandring

Vad gäller befolkningens rörlighet in och ut ur landet så kan det bara konstateras att invandringen varit högst marginell, om inte återvändande flyktingar räknas. Saldot domineras utan tvekan av utflyttningar i form av stora flyktingströmmar till framför allt Bangladesh, Indien och Thailand sedan mitten av 1980-talet.